Schoolleven

“Leraars en opvoeders in katholieke scholen moeten vooral zeer competent zijn, gediplomeerd en tegelijk rijk aan menselijkheid. Ze moeten in staat zijn zich met een pedagogische stijl onder jongeren te bewegen, zodat ze hun menselijke en geestelijke groei kunnen ondersteunen.”

Paus Franciscus
13 Februari 2014

Algemene principes

In de educatieve filosofie van Agnes School ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van ware vrijheid, die onze leerlingen in staat zal stellen om een voller menselijk leven te leiden, en niet alleen bij het vergaren van enkele technische vaardigheden of kennis. Het onderwijsproject houdt rekening met de verschillende aspecten van de persoon op intellectueel, menselijk en geestelijk vlak; het bevordert de vrijheid van elke persoon, de mogelijkheid om het Goede te doen, daar waar dit werkelijk erkend is. Het verstrekt de nodige vrijheid om de grote geesten uit de geschiedenis te leren kennen, boven de eigen situatie en cultuur uit te stijgen, en te appreciëren wat de kern van ons menselijk bestaan is. Het verwerven van echte vrijheid duurt een leven lang. Agnes School tracht leerlingen te vormen die levenslang blijven leren, met wat de Zalige John Henry Kardinaal Newman een “geestesgesteldheid” (“habit of mind”) noemde voor het nastreven van intellectuele uitmuntendheid en het contemplatieve leven. Een vorming in Agnes School houdt in dat de leerling uitstekende studiegewoonten verwerft die samen met een leergierige geest de basis van een levenslange liefde voor het leren vormen.

board

Vrij onderwijs brengt onder andere respect voor gepast en verantwoord taalgebruik bij, een oprechte onderzoekende geest en de erkenning van en waardering voor het Goede, het Ware en het Schone. De vruchten van zulke opleiding – een gedegen kennis van de werkelijkheid, een heldere denkwijze, uitstekende schrijfvaardigheid en efficiënte spreekvaardigheden – zijn een groot voordeel in het hoger onderwijs en zijn van cruciaal belang in veel takken van het professionele leven, vooral in leidinggevende posities.

Een visie op de wereld

Het curriculum van Agnes School is geworteld in de opvatting dat de overvloedige goedheid van de wereld en van de hele schepping een fundamenteel heersend principe is; een opvatting die in de loop van de geschiedenis in de moeilijkheden van individuen hun edelmoedigheid en heldhaftigheid erkent.

Deze waarheid zet ons er onmiskenbaar toe aan de menselijke rijkdom van ons verleden en van de huidige wereld te zien als wegen om God in het alledaagse te ontdekken, “Hem in en vanuit de burgerlijke, materiële en wereldlijke taken van het menselijke leven” te kennen en te dienen. Agnes School zal zich daarom niet beperken tot één ideologie, politieke agenda, filosofische school of benadering van het rijke toneel van de menselijke geschiedenis en het menselijk gedachtegoed.

Academic life

Tweetaligheid door taalimmersie

Onze school biedt haar leerlingen tweetalig onderwijs door taalbad aan in Frans/Engels of Frans/Nederlands.

Volgens leerkrachten en onderzoekers vergt onderwijs waarbij volledige vakken in een vreemde taal worden gegeven zowel van de leerkrachten als van de leerlingen een grotere concentratie om de context en de fijnere nuances van het onderwerp te begrijpen en op de juiste manier te interpreteren. Schoolinspecteurs hebben vastgesteld dat het conceptueel inzicht van leerlingen in tweetalige scholen beter ontwikkeld is, waardoor ze de essentiële concepten sneller vatten en begrijpen.

Op Agnes School volgt de tweetalige immersie (bij benadering) het volgende programma:

bilingualism by immersion

Andere voordelen van een tweetalige immersie:

Ontwikkeling van de intelligentie:
Wanneer de hersenen met een grotere reeks klanken en intonaties vertrouwd zijn, zoals in tweetalig onderwijs, kunnen ze gemakkelijker neurologische connecties creëren.

Betere abstracte en conceptuele gedachtevorming (dankzij kennismaking met taalkundige en culturele interacties), vlottere informatieverwerking (meer verfijnde en bredere klankperceptie door sterkere luister- en concentratievaardigheden en oplettendheid), sterker intellectueel aanpassingsvermogen, veelzijdiger benadering van creativiteit en denkwijzen.
Helpt een kind de eigen moedertaal beter te leren kennen: ook bekend als “positieve tweetaligheid” (Lambert).

In de Franse Gemeenschap van België wordt algemeen aangenomen dat leerlingen die naar een tweetalige school gaan betere resultaten behalen.

Bilingualism by immersion

Partners

Agnes School wordt gesteund door twee van de belangrijkste wereldleiders op het gebied van onderwijs.

Cambridge University (www.cie.org.uk)

Agnes School is een geregistreerde Cambridge School. Het Cambridge School netwerk is ’s werelds grootste verstrekker van programma’s en kwalificaties voor internationale scholen.

De Universiteit van Cambridge beschouwt het als haar taak om uitmuntendheid en onderwijs in onze scholen te ondersteunen door met ons samen te werken om de best mogelijke vorming voor onze leerlingen te verzorgen. Zij voorziet een kaderprogramma en de beoordelingsmiddelen en verschaft toegang tot een groot aantal gecertificeerde opleidingen.

Fomento de Centros de Enseñanza (www.fomento.edu)

Fomento promoot scholen die de betrokkenheid van ouders essentieel vinden. Fomento biedt ondersteuning aan kleuterscholen, lagere scholen, hoge scholen en universiteiten (pedagogie, opvoeding…).

Opvoedingsprincipes:
Gepersonaliseerd onderricht voor uitmuntend onderwijs: elke leerling is uniek. De scholen van Fomento beschouwen het individu als de kern van het opvoedingsproces. Gepersonaliseerd onderwijs moet naar de maximale ontplooiing van het kunnen en de middelen van de leerlingen streven, met de hulp van ouders en leerkrachten. Een opvoeding die niet enkel kennis tracht te vergaren, maar de volledige vorming nastreeft van mensen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij.

Samenwerking met de ouders: ouders, de eerste opvoeders. Het doel van deze scholen is om ouders te steunen in hun taak als eerste opvoeders: om hun kinderen kwalitatief onderwijs te verstrekken. We zijn ervan overtuigd dat het hierbij essentieel is dat de familie en de school dezelfde opvoedingsprincipes delen en op gecoördineerde wijze handelen.

Christelijke Identiteit: de sfeer van de school wordt geïnspireerd door een transcendente visie van het menselijke bestaan en door het principe van menselijke waardigheid, kenmerkend voor de Christelijke inspiratie. Sinds hun eerste oprichting vertrouwden de Fomento scholen het behoud van hun levende Christelijke identiteit toe aan de Prelatuur van het Opus Dei.

cambridge-logo

Fomento de centros de ensenanza

Peuterschool (2-jarigen)

Elk kind heeft een opmerkelijke aanleg om tijdens zijn eerste jaren kennis en vaardigheden te verwerven. Deze jaren worden terecht het gouden tijdperk van het leren genoemd.

De school verwelkomt kinderen die op 1 september 20 maand oud zijn.
Agnes School benadert onderwijs op een alomvattende wijze en beschouwt creativiteit als een sleutelcomponent in de ontwikkeling van alle kinderen. We werken met projecten, een onderwijsstrategie waarin het kind centraal staat en die ons in staat stelt om verschillende leergebieden te integreren en de ontwikkeling van onafhankelijkheid, kennisverwerving, probleemoplossende vaardigheden en denkvermogen te bevorderen.

Het programma houdt rekening met de verschillende stadia van het leervermogen van een kind en geeft het hierdoor de kans om zowel emotionele als intellectuele talenten te ontplooien.
Kinderen zijn in staat om hun aandacht te richten op wat hen bijzonder interesseert en worden gezien als bedreven leerlingen die in staat zijn een actieve rol te spelen in hun eigen opvoeding. We zorgen voor een speelse maar zinvolle leeromgeving die enthousiasme voor onderricht veroorzaakt en gelegenheden geeft tot onderzoek en verkenning. We zorgen voor een evenwichtig curriculum waarin zowel kinderen als volwassenen activiteiten voorstellen. De activiteiten worden zorgvuldig gepland zodat de kinderen hun academische kunnen volledig kunnen ontwikkelen.

Het programma is verdeeld in 4 onderwijsgebieden:

Er zijn vier Primaire Gebieden die gericht zijn op de vroegste ervaringen en de grondslagen van het onderwijs vormen: ‘Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling’, ‘Communicatie en taal’, ‘logisch denken’ en ‘Lichamelijke ontwikkeling’.

Deze vier gebieden worden uitgewerkt in de volgende dagelijkse activiteiten:

Het Neuromotorisch programma:
dagelijkse oefeningen (25 min) bevorderen een betere neurologische organisatie en verminderen daarmee het risico op leerstoornissen.

Muziek beluisteren:
ontwikkelt het vermogen om auditief en esthetisch te redeneren. Dit maakt het voor het kind gemakkelijker om talen te assimileren en verbreedt tegelijk ook het spectrum van vertrouwde klanken.

Intelligentieplaatjes:
verlengt de periode waarin het kind geconcentreerd kan blijven en stimuleert het geheugen terwijl ook de algemene kennis bevordert en uitgebreid wordt.

Hoekenwerk:
ontwikkelt autonomie en sociale vaardigheden. De kinderen krijgen meer individuele begeleiding.

Grafomotoriek:
ontwikkelt de grove en fijne motoriek om de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen en zich voor te bereiden op het schrijven.

Logische spelletjes:
puzzels, sorteren, … om de hersenen voor te bereiden op de toekomstige wiskundelessen.

Verhalen, liedjes, dagelijks gebed, gedichten, …

Religieuze activiteit (wekelijks 30 min):
ontluiking van het geloof in God.

Opvoedingswaarden :
het aanleren van een gevoel voor orde, vrijgevigheid, inzet, verantwoordelijkheid, autonomie, geluk en optimisme. We gaan stap voor stap te werk om deze objectieven te bereiken!
De samenwerking met de ouders, die kenmerkend is voor het ethos van Agnes School, is tijdens de peutertijd bijzonder belangrijk. Goede communicatie tussen ouders en leerkracht is tijdens dit stadium van de opvoeding van een kind cruciaal en de doeltreffendheid en vreugde van het vroege onderricht worden vergroot wanneer de school en thuis samenwerken.
Ons Karaktervormingsprogramma helpt kinderen om de menselijke deugden te ontwikkelen en stimuleert hun gevoel voor goed en kwaad.

Praktische informatie:

Dutje :
na het middageten doen de kinderen (onder toezicht) een dutje. De kinderen doen hiervoor geen pyjama aan.

Zindelijkheidstraining:
wordt voor de kinderen die nog niet zindelijk zijn verzorgd door de school, in samenwerking met de ouders.
De peuterschool is goedgekeurd door KIND & GEZIN. De bijbehorende kosten zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Nursery Agnès School

Kleuterschool (voor 3- tot 5-jarigen)

Elk kind heeft een opmerkelijke aanleg om tijdens zijn eerste jaren kennis en vaardigheden te verwerven. Deze jaren worden terecht het gouden tijdperk van het leren genoemd.

Het kind krijgt een volledig tweetalige vorming door immersie, volgens de gekozen combinatie (FR/EN of FR/NL).

Agnes School benadert onderwijs op een alomvattende wijze en beschouwt creativiteit als een sleutelcomponent in de ontwikkeling van alle kinderen. We werken met projecten, een onderwijsstrategie waarin het kind centraal staat en die ons in staat stelt om verschillende leergebieden te integreren en de ontwikkeling van onafhankelijkheid, kennisverwerving, probleemoplossende vaardigheden en denkvermogen te bevorderen.
Ons programma houdt rekening met de verschillende stadia van het leervermogen van een kind en geeft het hierdoor de kans om zowel emotionele als intellectuele talenten te ontplooien.

Het programma is verdeeld in 4 onderwijsgebieden:
Er zijn vier Primaire Gebieden die gericht zijn op de vroegste ervaringen en de grondslagen van het onderwijs vormen: ‘Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling’, ‘Communicatie en taal’, ‘logisch denken’ en ‘Lichamelijke ontwikkeling’.

Deze vier gebieden worden uitgewerkt in de volgende dagelijkse activiteiten:

Het Neuromotorisch programma:
dagelijkse oefeningen (25 min) bevorderen een betere neurologische organisatie en verminderen daarmee het risico op leerstoornissen.

Muziek beluisteren:
ontwikkelt het vermogen om auditief en esthetisch te redeneren. Dit maakt het voor het kind gemakkelijker om talen te assimileren en verbreedt tegelijk ook het spectrum van vertrouwde klanken.

Intelligentieplaatjes:
verlengt de periode waarin het kind geconcentreerd kan blijven en stimuleert het geheugen door de algemene kennis te bevorderen en uit te breiden.

Hoekenwerk:
ontwikkelt autonomie en sociale vaardigheden. De kinderen krijgen meer individuele begeleiding.

Schrijfdansen (Grafomotoriek):
ontwikkelt de grove en fijne motoriek om de flexibiliteit van het lichaam te bevorderen en zich voor te bereiden op het schrijven. Activiteit met muziek en geschiedenis.

Logische spelletjes :
puzzels, sorteren, reconstructies van verhalen, … om de hersenen voor te bereiden op de toekomstige wiskundelessen.

Taalactiviteiten:
rijmen, klankherkenning, …

Verhalen, liedjes, dagelijks gebed, gedichten,…

Religieuze activiteit (wekelijks 30 min) :
ontluiking van het geloof in God

Deugdenontwikkelingsprogramma:
het aanleren van een gevoel voor orde, vrijgevigheid, inzet, verantwoordelijkheid, autonomie, geluk en optimisme. We gaan stap voor stap te werk om deze objectieven te bereiken!
De samenwerking met de ouders, die kenmerkend is voor het ethos van de Agnes School, is heel belangrijk. Goede communicatie tussen de ouders en de leerkracht is tijdens dit stadium van de opvoeding van een kind cruciaal en de doeltreffendheid en vreugde van het vroege onderricht worden vergroot wanneer de school en thuis samenwerken.
Ons Karaktervormingsprogramma helpt kinderen om de menselijke deugden te ontwikkelen en stimuleert hun gevoel voor goed en kwaad.

Pre-primary (3, 4, 5 years old)
Pre-primary (3,4,5 years old)

Lagere school (voor 6- tot 11-jarigen)

De school volgt een programma dat de funderingen voor de leervaardigheden van kinderen wil leggen door hen zowel een intellectuele als morele opvoeding te geven, een onmisbare vaardigheid voor hun menselijke ontwikkeling.

Programma’s om kennis te vergroten :

Stimuleren van autonomie/zelfstandigheid:
Autonomie/zelfstandigheid tonen tijdens het leren, persoonlijke vrijheid uitoefenen, verantwoordelijkheid opnemen, in team werken.

Cognitieve ontwikkeling:
Gestructureerd leren denken.
Informatie- en Communicatietechnologieën: De klassen beschikken over een computer.

Hoekenwerk:
Stimuleert persoonlijke creativiteit en initiatief.

Leren door onderzoek en ontdekking:
Feiten onderzoeken, hypotheses formuleren, conclusies voorstellen
Naast de lessen lichamelijke opvoeding die binnen de school verzorgd worden, hebben de kinderen in de lagere school ook twee sportdagen per jaar.
Het deugdenonderricht wordt gegeven aan de hand van een gedetailleerd lesplan dat als doel heeft de wil van het kind te versterken. Dit helpt om keuzes te maken die een steun vormen bij de ontplooiing van zijn persoonlijkheid, zijn integratie in de maatschappij en zijn bijdrage aan het algemeen welzijn. Het kind krijgt persoonlijke coaching, wat voortdurende evaluatie toestaat, maar het tegelijk ook de kans geeft om zijn eigen manier te vinden om zijn doelstellingen te bereiken. Deze objectieven doelen niet enkel op succesvolle studies, maar ook op succes in de hele maatschappij. Het kind leert over orde, goed uitgevoerde arbeid, zelfrespect, respect voor anderen, zin voor initiatief, enz.
Het educatief programma van de school is opgesteld op basis van de officiële leerplannen van de Franse en Vlaamse Gemeenschappen van het land en het leerplan van Cambridge University.

1e en 2e leerjaar (6- tot 7-jarigen)
In het eerste en tweede leerjaar wordt tweetaligheid (ongeveer) volgens de volgende programma’s onderwezen:
70% Nederlands/Engels (afhankelijk van de taalkeuze) + 30% Frans.
In de eerste graad neemt de klasleerkracht alle kernvakken van het curriculum voor zijn of haar rekening en staan voor de lessen Godsdienst, Kunst, Muziek en Lichamelijke Opvoeding gespecialiseerde onderwijzers voor de klas.
Taal, Wiskunde en Wereldoriëntatie krijgen een centrale plaats in het lessenrooster. Ze worden onderwezen in de doeltaal (Nederlands/Engels).

De basisvakken: lezen, schrijven en wiskunde worden gegeven in de immersietaal.

De volgende lessen krijgen de kinderen in het Frans:
Religieuze Opvoeding
Kunst
Muziek en Drama
Lichamelijke Opvoeding
We moedigen een probleemoplossende aanpak en een sterk bewustzijn van de natuur aan. De kinderen gaan vaak op uitstap en leren bij door bezoekers en sprekers van buiten de school. We kunnen een geïndividualiseerd onderwijsprogramma met uiteenlopende activiteiten aanbieden. De school biedt ook remediëringslessen aan voor de leerlingen die extra aandacht nodig hebben om niet achterop te raken. Op het einde van hun eerste graad zullen de kinderen een grondige educatieve basis opgebouwd hebben en zullen ze goed voorbereid zijn om de uitdagingen van de volgende graad aan te gaan.

3e en 4e leerjaar (8- tot 9-jarigen)
In het derde en vierde leerjaar wordt tweetaligheid (ongeveer) volgens de volgende programma’s onderwezen:
50% Nederlands/Engels (afhankelijk van de taalkeuze) + 50% Frans.
De kinderen krijgen lessen Taal, Wereldoriëntatie (Geschiedenis, Aardrijkskunde en Wetenschappen) en Drama in de doeltaal (Nederlands/Engels).
In het Franse krijgen ze lessen Taal, Wiskunde, Muziek en Godsdienst. Kunst wordt in de FR/NL klas in het Frans onderwezen en in de FR/EN klas in het Engels.
De kinderen hebben ook lessen in het Frans voor Lichamelijke Opvoeding.

5e en 6e leerjaar (10- tot 11-jarigen)
In het vijfde en zesde leerjaar wordt tweetaligheid (ongeveer) volgens de volgende programma’s onderwezen:
30% Nederlands/Engels (afhankelijk van de taalkeuze) + 70% Frans.
De kinderen krijgen lessen Taal en Drama krijgen in de doeltaal (Nederlands/Engels).
Lessen Taal, Wiskunde, Wereldoriëntatie (Geschiedenis, Aardrijkskunde en Wetenschappen), Kunst, Muziek en Godsdienst krijgen ze in het Frans.
De kinderen krijgen ook Lichamelijke Opvoeding.
Wanneer de laatste voorbereidingen voor beurs- en toelatingsexamens voor middelbare scholen naderen, wordt het academische werk noodzakelijkerwijs veeleisender. Dit is een geleidelijk proces waar de kinderen in de studiesfeer van hun eigen gebouw goed op voorbereid worden. De kinderen maken gebruik van de voorzieningen in de bibliotheek en de computer om het nodige onderzoek uit te voeren.
Tot nog toe zijn alle leerlingen van Agnes School die deze testen aflegden zonder problemen succesvol geweest. Ze haalden allemaal zeer goede tot uitstekende, resultaten. Dit ondanks het feit dat ze tweetalig onderwijs volgenden, waarbij slechts 30% (in het tweede leerjaar) en 50% (in het vierde leerjaar) van de lessen in het Frans werden gegeven. Deze testen zijn opgesteld voor leerlingen die voltijds Franstalig onderwijs volgen.
Naast nauwe samenwerking met de ouders, engageren wij ons ook om de kinderen voor te bereiden op de uitdagingen waar ze in het middelbaar onderwijs mee geconfronteerd zullen worden.

Primary (from 6 to 11 years old)
Primary (from 6 to 11 years old)

Muziek & Kunst

Muziek en kunst krijgen op Agnes School bijzondere aandacht. Muziek en kunst zijn spiritueel. Ze hebben een grote intrinsieke waarde en bezitten een enorme kracht om emoties te veranderen, om eendracht te brengen, om een middel te voorzien om gevoelens uit te drukken en nog veel meer. Binnen de opvoeding heeft het ook een groot aantal niet-artistieke voordelen, zoals zelfdiscipline, een groter zelfvertrouwen, en vaardigheid in podiumkunsten en samenwerking. Samenspel bevordert respect voor en een positieve houding tegenover andere leerlingen, en creëert vriendschappen tussen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Muziek draagt ook bij aan de algemene vorming van kinderen door luister- en communicatievaardigheden te stimuleren.

Een van onze belangrijkste doelen is om de kinderen van muziek en kunst te laten genieten zodat ze ervan leren houden. Ons curriculum moet het oog en oor van de kinderen vormen.

Music & Art

LO & Sport

Sport is voor de jongens en meisjes op Agnes School bijzonder belangrijk. Ze krijgen turnles en verschillende sportlessen (individueel en in groep). Dit departement wordt geleid door specialisten in sport en lichamelijke opvoeding.
Enkele waarden waar in deze lessen aan gewerkt wordt zijn teamgevoel, een gezonde competitiegeest en zelfbeheersing.

PE & Sport

Naschoolse activiteiten

Agnes School biedt een uitgebreid assortiment naschoolse activiteiten aan tijdens de middagpauze en na de schooluren.

Sport en   Voetbal, Psychomotoriek, Multisport.
Instrumentlessen – gewoonlijk vanaf het eerste leerjaar.
Piano, Fluit, Viool, Gitaar, Cello, Zang – andere instrumenten op aanvraag.
Muziekinitiatie – gewoonlijk vanaf de peuterschool.
Voordracht & Drama – vanaf de kleuterschool.
Creatieve workshop – vanaf de kleuterschool.

Contact : extracurricular@agnesschool.be

Extra Curricular Activities