Doelstellingen en principes

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind als persoon.

We trachten in de kinderen die kwaliteiten te ontwikkelen die hen niet enkel in staat zullen stellen goede studieprestaties te leveren, maar die hen ook zullen helpen in andere aspecten van hun leven op school en uiteraard ook thuis en elders.

Wij zijn van mening dat Agnes school de ouders moet helpen bij de vorming van hun kinderen zodat ze kunnen openbloeien en opgroeien. Deze visie wordt geschraagd door drie pijlers:

 • een complete opvoeding: zowel op vlak van de persoonlijke kwaliteiten als uitmuntendheid in de studie, culturele en sportieve vaardigheden;
 • het beleven van christelijke waarden: Agnes school biedt een vormingsprogramma om waarden en deugden te ontwikkelen gebaseerd op een christelijke levensvisie en roeping voor de kinderen;
 • partnerschap met de ouders: voor een geslaagde opvoeding van de kinderen streven wij naar een praktische samenwerking met de familie van ieder kind waarbij ouders en leerkrachten bondgenoten worden in de gedeelde inspanning om kinderen op te voeden.
ANA: duik in het hart van de eigenheid van Agnes School.
 
Onlangs heeft Agnes School in het dagelijks leven van haar leerlingen een hele reeks innovatieve pedagogische activiteiten geïntroduceerd die het leren van een curriculum dat al gericht is op uitmuntendheid aanvullen en ondersteunen.
 
Dit zijn de “ANA” workshops.
 
A (appprendre:) Voor het leren, doen en experimenteren, het ontwikkelen van complexe vaardigheden
 
N (naturellement) Voor de natuurlijke dorst en het grote verlangen om te leren dat in ieder mens ligt. Voor het respect voor het natuurlijke ritme van elk kind. Deze “N” is in feite het uitgangspunt van de pedagogische aanpak.
 
A Voor autonomie en de fundamentele notie van “op zichzelf”, van keuze, van “er alleen komen, zonder ontmoedigd te raken”.
 
De workshops nemen de vorm aan van gestructureerde activiteiten die een speciale conditionering vereisen, het vastleggen van duidelijke en tastbare pedagogische doelstellingen en een methodische opvolging van de vooruitgang van het kind. Ze komen zowel de kleuter- als de basisschoolleerlingen ten goede.
 
Wat is hun toegevoegde waarde? 
 
We moeten spreken van meerwaarden in het meervoud, want hun invloed op de hele Agnes Schoolgemeenschap is zo groot: leerlingen, ouders en leerkrachten hebben er onmiddellijk baat bij, of het nu gaat om de verankering van het leren, de autonomie, de concentratie, de persoonlijke ontwikkeling, of de nieuwe onderwijspositie die nodig is om de klasgroep te leiden, enz.
 
Om meer te weten te komen over dit ambitieuze en groeiende project klik hier: 20-03-19 Fiche info ANA
Ecole Internationale Bruxelles

Samenwerking met de ouders

Agnes school erkent en waardeert de ouders als de voornaamste opvoeders van hun kinderen.

Door een persoonlijke aanpak van ieder kind willen wij de leerlingen stimuleren om goede schoolresultaten te behalen en zijn talenten, vaardigheden en persoonlijkheid te ontwikkelen.

Agnes school beschouwt de opvoeding van kinderen in de eerste plaats als een taak van het gezin.  Onze leerkrachten zijn vitale partners van de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Loyaal en wederzijds begrip ligt aan de basis van deze samenwerking.

De individuele opvolging (coaching)  moet ervoor zorgen dat elk kind de nodige steun ontvangt om het beste van zichzelf te geven. Dit bevordert de samenwerking tussen ouders en school voor een onderwijs dat het kind helpt om zijn vrijheid te gebruiken door vorming van het verstand en trainen dan de wil.

Partnership with parents

Klasafgevaardigde Ouders

De “Klasafgevaardigde ouders” zorgen ervoor dat andere ouders persoonlijk de warmte, zorg en belangstelling ervaren die het hart en de ziel van de school vormen.

Ze tonen oprechte zorg en belangstelling voor elk gezin in hun klas en doen alles om een persoonlijke band met elk van de ouders op te bouwen.

Ze verwelkomen nieuwe gezinnen in de school en helpen hen om zich thuis te voelen.

Klasafgevaardigde ouders zorgen ervoor dat gezinnen de steun krijgen die ze nodig hebben. Zij vormen de band tussen de school en de ouders van hun klas. Bovendien maken ze gespreksgroepen mogelijk waar de ouders ideeën over opvoeding en ouderschap kunnen uitwisselen.

Class couples

Karaktervorming

Karaktervorming en menselijke deugden

De filosofie van Agnes School is gebaseerd op een katholieke visie op de mens: we zijn allemaal vatbaar voor verbetering en door juist te handelen worden we gelukkiger in het dagelijkse leven.

Dit is wat bedoeld wordt met deugdethiek: door deugden te beoefenen (een goede gewoonte) kunnen we betere mensen worden. Om verdraagzaam te worden, moet ik bijvoorbeeld geduld leren uitoefenen. Als we hierin doorzetten, zullen we ons karakter verbeteren. We geloven ook dat dit een van de voornaamste doelen van onderwijs is: onze leerlingen in staat stellen ‘een goed leven’ te leiden. Deze deugden worden onderwezen binnen de context van een katholiek ethos en volgens de leer van de Katholieke Kerk.

Daarom is het bevorderen van de ontwikkeling van menselijke deugden aan de Agnes School cruciaal.

De vier kernkwaliteiten waardoor het menselijk karakter gevormd wordt zijn:

1. Rechtvaardigheid, uitgedrukt in persoonlijke verantwoordelijkheidszin

Iedereen heeft thuis, op school en in de bredere gemeenschap bepaalde plichten. Vanaf hun tienerjaren houden jonge mensen steeds meer hun eigen toekomst en die van anderen in handen. Een handeling of het nalaten ervan krijgt gevolgen. Inzicht in rechtvaardigheid zal hen helpen om juist te handelen.

2. Een goed beoordelingsvermogen

Het vermogen om te beoordelen wat in elke situatie het juiste pad is en het volgen van deugdzame waarden.

3. Volharding

Het ontwikkelen van persoonlijke kracht die iemand in staat stelt te volharden in dingen die de moeite waard zijn.

4. Zelfbeheersing

Het vermogen om op veel verschillende manieren zelfdiscipline uit te oefenen.

Alle andere deugden komen voort uit deze vier.
In samenwerking met de ouders streeft Agnes School ernaar om haar leerlingen in staat te stellen competente, verantwoorde, zorgzame en geëngageerde jonge mannen en vrouwen te worden.

Programma voor Menselijke Deugden en Karaktervorming

Dit programma is gericht op:

Lessen over menselijke deugden

De klasleerkracht en de leerlingen staan stil bij een deugd waarover gediscussieerd wordt. Er zijn een reeks lesmaterialen en hulpmiddelen voorhanden om elk thema te illustreren en te verkennen.

Schoolvergaderingen

Vaak wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een voorbeeld te geven in verband met de deugd die in die periode besproken wordt of om inspirerend materiaal voor te stellen.

Mentorgesprek

Dit individuele gesprek met een mentor geeft de leerling een kans om deugden uitvoeriger te bespreken vanuit een persoonlijk opzicht.

Interviews met de ouders

Pertinent of interessant lesmateriaal kan uitgewisseld worden. Ouders hebben een schat aan persoonlijke ervaringen en kennis die tot nieuwe ideeën en onderwerpen kunnen leiden.

Gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes

De beslissing om jongens en meisjes op te splitsen berust op een aantal pedagogische redenen, onder meer met de bedoeling betere schoolresultaten te behalen.
Gescheiden onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Het uitgangspunt is om in het onderricht plaats te maken voor de fysieke en psychologische verschillen tussen jongens en meisjes. Hoewel de meeste lessen in gemengde klassen worden gegeven, wordt dit aspect bij het lesgeven in aanmerking genomen. Voor sommige activiteiten worden jongens en meisjes opgesplitst.
Gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes helpt de kinderen om meer zelfvertrouwen te krijgen, en creëert tegelijk de mogelijkheid om met de specifieke behoeften van elk kind rekening te houden.

Character development

Spiritueel aspect

De geestelijke vorming van de leerlingen maakt een integraal deel uit van de gepersonaliseerde onderwijsfilosofie van Agnes school.

Agnes school benadrukt de belangrijke rol van de ouders in de spirituele ontwikkeling van hun kinderen.

Leerlingen worden, ongeacht hun specifieke geloof, aangemoedigd om hun persoonlijke relatie met God te verdiepen en hun spirituele leven te ontwikkelen, vanuit een geest van oprechte vrijheid en toewijding. Dit stelt hen in staat om als mensen verrijkt te worden en om in elke zin van het woord uit te munten.

Het programma voor religieuze opvoeding dat aangeboden wordt, biedt de leerlingen de kans om een diepgaand inzicht in het christelijk geloof en de Katholieke Kerk te krijgen. Het volste respect tonen voor gewetensvrijheid is hierbij essentieel. Alle leerlingen krijgen godsdienstles waarin onderwerpen worden behandeld zoals de Sacramenten, moraaltheologie, kerkgeschiedenis en de Heilige Schrift.

De aalmoezenier van de school is een priester van het Opus Dei, een personele prelatuur van de Katholieke Kerk.

De schoolaalmoezenier draagt drie keer per week de H. Mis op.
Leerlingen krijgen de gelegenheid om regelmatig het Sacrament van de Verzoening te ontvangen.

Sinds september 2019 biedt Agnes School aan haar leerlingen van de 2de en 3de kleuterklas een innovatieve catechese aan die hen in staat stelt om hun religieus potentieel te ontdekken: ‘de catechese van de Goede Herder’.
Geïnspireerd op de pedagogiek van Maria Montessori biedt deze catechese de kinderen de mogelijkheid om de liefde van God te ervaren, om hen te vergezellen in hun religieuze vaardigheden van contemplatie en gebed. Met behulp van materiaal dat speciaal voor dit doel werd ontwikkeld, ontdekken de kinderen hoe ze zelf dichter tot God kunnen komen volgens het beginsel ‘help me om het zelf te doen’.
Spiritual aspect

Ouderbetrokkenheid

Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen. De school biedt een doorlopend programma om de ouders te helpen bij de opvoeding van hun kinderen in hun verantwoordelijkheid als ouders.

De kern van het Handvest van opvoedingsprincipes van Agnes School is een engagement om met de ouders samen te werken bij hun belangrijkste taak: het grootbrengen van hun kinderen tot bekwame, verantwoordelijke jonge mannen en vrouwen die hun leven leiden volgens nobele principes.

Hoewel aanwezigheid op andere evenementen en activiteiten voor ouders niet verplicht is, maakt hun betrokkenheid bij de school deel uit van het ‘contract’ tussen de ouders en de school. Deze samenwerking is van wezenlijk belang, want het garandeert een coherente aanpak van de ouders en de leerkrachten.

De ouderlijke betrokkenheid omvat volgende engagementen:

1. Infoavond

De focus van het eerste trimester ligt op de studie- en algemene ethos. De Infoavond in september zet de opvoedingsprioriteiten van het jaar uiteen en geeft de ouders de kans om de globale doelstellingen van de school opnieuw te leren kennen. De avond begint met een ontmoeting met het schoolhoofd in de zaal, waarna de ouders in leerjaren worden opgesplitst voor leeftijdsgebonden discussies

2. Oudercontacten

Deze contacten tussen ouders en leerkrachten vinden elk trimester plaats. Zij vormen de grondslag voor de onderwijsdoelstellingen van de volgende maanden. Ouders krijgen ook informatie over de resultaten van hun kinderen in de klas en in gestandaardiseerde eindtoetsen.

3. Mentorgesprekken

Dit zijn trimestriële ontmoetingen tussen de ouders van de kinderen van de lagere school en hun mentors. Het doel van deze gesprekken is om de globale onderwijsdoelstellingen door te nemen en de groei van het kind op het gebied van de deugden te bespreken.

4. Voordrachten voor de ouders

Deze voordrachten in het tweede en derde trimester behandelen een hele reeks onderwerpen rond het aanleren van deugden en opvoeding in het algemeen.

Algemene structuur

Voorbeelden van de onderwerpen bij de sleutelfuncties voor de ouders en andere evenementen:

 • Opvoeding in menselijke liefde: de verantwoordelijkheid van de ouders
 • Leerlingen motiveren
 • Voorbereiding op de overgang naar de middelbare school
 • Communicatie tussen ouders en kinderen
 • Deugden helpen ontvouwen in jonge kinderen
 • Studiegedrag aanmoedigen bij oudere leerlingen
 • Kinderen helpen om sociale vaardigheden en vriendschappen te ontwikkelen
Key parent functions

Mentorsysteem

Het mentorsysteem vloeit voort uit de filosofie van Agnes School: ouders als de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kinderen.

Door dit principe bestaat een basisbehoefte aan een hechte en constante band tussen de school en de ouders. In Agnes School zorgt de mentor voor dit contact. Het is de taak van de mentor om een rechtstreekse en persoonlijke belangstelling te tonen voor de ontwikkeling van elk kind.

Het mentorsysteem is voornamelijk gericht op de karaktervorming van de leerling. Al het andere, ook de schoolresultaten, komt hieruit voort. Schoolresultaten maken deel uit van een groter geheel. Sterker nog, het curriculum is het voornaamste middel waarmee op de school de deugden onderwezen worden. Het doel van Agnes School is om met de ouders samen te werken aan de volledige vorming van de kinderen: onderricht, spiritueel, cultureel, sociaal en fysiek.

Ouders ontmoeten de mentors meerdere keren per jaar. Mentors hebben regelmatig contactmomenten met individuele leerlingen.

Waarover spreken mentors?

1. Studies

Tijdens het schooljaar wordt het karakter grotendeels gevormd door de manier waarop schoolwerk aangepakt wordt.

2. Karaktervorming

De mentor probeert elke gelegenheid aan te grijpen om de leerling aan te moedigen zijn of haar karakter te vormen, hand in hand met het Deugdenprogramma van de school.

3. Morele en geestelijke onderwerpen

Of ouders en kinderen nu katholiek zijn of een ander geloof volgen, we werken met hen samen op het gebied van morele principes.

4. Sociale ontwikkeling

Vrijgevig en met inzicht een bijdrage leveren in de maatschappij is belangrijk. We streven ernaar de leerlingen te leren dienend in het leven te staan.

Het mentorsysteem kan ouders helpen

 • Situaties objectief te bekijken
 • De positieve kant van crisismomenten te zien
 • Zich op de grote vraagstukken te richten
 • Op voorhand te plannen
 • Meer met hun echtgeno(o)t(e) te spreken
 • Meer met hun zoon of dochter te spreken
 • Na te denken over het belang van een goed voorbeeld
 • Zelf te groeien in deugdzaamheid

De onderwerpen van de mentorgesprekken met leerlingen zijn onder andere

 • Vriendschappen
 • Vrijgevigheid en dienstbaarheid
 • Bijdragen aan het gezinsleven
 • Luiheid en het bestrijden ervan
 • Studie-ijver
 • Leerrijke ontspanning
 • Tijdsbesteding
 • Geldbesteding
 • Sociaal leven
 • Morele problemen
 • Geloof en waarden
 • De spirituele dimensie van het leven

Gepersonaliseerde doelstellingen zijn essentieel in de individuele ontwikkeling. Deze doelstellingen moet gepast zijn, gemakkelijk te onthouden, specifiek, haalbaar, en ze moeten geëvalueerd kunnen worden.

De contacten tussen ouders en mentors optimaal benutten

De regelmatige ontmoetingen tussen de ouders en de mentor zijn een waardevolle hulp voor ouders in hun taak als ‘eerste en belangrijkste opvoeders’. De ouders krijgen de volledige ondersteuning van de mentor door:

1. Zijn of haar opmerkingen en advies

2. De coördinatie van de zakelijke dienstverleningen van de school

3. De dienstbaarheid die de mentors tonen in hun goede voorbeeld, begeleiding en vriendschap voor de ouders en de leerlingen.

Hoe groter de samenwerking, het vertrouwen en de vriendschap tussen de ouders en de mentor, hoe doeltreffender zijn of haar steun zal zijn voor de ouders, die zelf de verantwoordelijkheid dragen om de gehele vorming van hun kind te sturen.

Het welslagen van het Mentorsysteem rust op vertrouwen en regelmatige contactmomenten met de mentor.

Voorbereiding van het contactmoment met de mentor

1. Koop een notitieschriftje!

2. Bereid het gesprek op voorhand goed voor.

3. Evalueer samen de doelstellingen van het vorige contactmoment. Overloop de successen en mislukkingen. Waren de doelen haalbaar? Was je kind op de hoogte van dit objectief en vond hij of zij het een belangrijk punt? Had je kind hulp om zich de doelstellingen te herinneren? Heb je zelf je kind beter leren kennen door zijn of haar inspanningen te observeren?

4. Bespreek samen de algemene problemen. Beschouw het naderende interview als een kans om na te denken over de sterke punten en de beperkingen in het karakter van je kind, over zijn groei in persoonlijke verantwoordelijkheid, en over de kwaliteiten die het als volwassene zou moeten bezitten (optimisme, vrijgevigheid, autonomie, bereidheid om verontschuldigingen aan te bieden, vastberadenheid).

5. Denk na over de deugden waar het kind op zijn of haar huidige leeftijd het best aan zou werken.

6. Denk na over een of twee aspecten van zijn fysieke, sociale, culturele en spirituele ontwikkeling.

7. Evalueer je eigen prestaties! Heb je een bepaalde strategie gebruikt om de objectieven van het laatste contactmoment te bereiken? Heb je je kind genoeg aangemoedigd en gemotiveerd? Was je opgewekt en optimistisch? Hoe staat het met je eigen goede voorbeeld? Heb je je kind consistent opgevolgd? Hebben jullie als ouders dezelfde verwachtingen?

8. Blijf positief. De inspanningen en toewijding van ouders werpen altijd vruchten af. Zie elk probleem als een nieuwe kans.

Tijdens de contactmomenten met de mentor

1. Breng je notitieschriftje mee!

2. Overloop de doelstellingen van het voorbije trimester.

De vruchtbaarheid van deze bespreking hangt grotendeels af van de voorbereiding. De discussie zal veel objectiever en productiever verlopen als er op voorhand over nagedacht is. De mentor zal sinds het laatste contactmoment verschillende keren de algemene vooruitgang van het kind met de leerkrachten en de leerlingen besproken hebben.

3. Wissel indrukken en informatie uit.

Hierbij kan onder andere gesproken worden over het laatste rapport of over actuele kwesties in de school en de klas.

4. Vestig de aandacht terug op de belangrijkste onderwerpen.

Zorg ervoor dat de ouders en mentor tijdens het contactmoment karakterproblemen en groei in deugdzaamheid behandelen. De studiemotivatie van je kind is in grote mate afhankelijk van zijn karaktervorming.

5. Formuleer doelstellingen voor het komende trimester.

Het kan hier gaan om het verfijnen van eerdere objectieven, of om het herformuleren van eerdere doelen door het accent te verschuiven. Dezelfde doelen zullen in achtereenvolgende trimesters en zelfs jaren terugkomen. Als dat niet gebeurt, kan dit een teken van oppervlakkigheid zijn. Problemen die zich herhalen vragen echter om realistische, specifieke, haalbare kortetermijndoelen, zodat vooruitgang mogelijk wordt.

6. Stel een strategie op om het kind op te volgen.

Hierbij kunnen onder meer manieren besproken worden om je kind te helpen de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn persoonlijke doelstellingen. Ook korte gesprekken tussen de ouders en de mentor tijdens het trimester of tijd die de moeder of vader met het kind zullen doorbrengen kunnen een optie zijn.

7. Herhaal en noteer de objectieven.

Zowel de ouders als de mentor moeten de doelstellingen en de strategieën opschrijven. Dit maakt het gemakkelijker voor de ouders om de objectieven onderling en met het kind te bespreken, om ze hoog op de prioriteitenlijst te houden en om het kind aan te moedigen.

Na het contactmoment met de mentor

1. Werk samen met je echtgeno(o)t(e). Bespreek de vooruitgang van het kind. Overleg over je eigen inspanningen om het te helpen het doel te bereiken.

2. Pas de strategieën toe die tijdens het overleg met de mentor werden opgesteld. Bespreek de strategieën met je kind, en vergeet niet dat het kind zelf het doel moet bereiken. Help het om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de voortgang te evalueren.

3. Breng tijd door met je kind. Luister naar hem en spreek met hem. Hiervoor moet je:

 • je op het niveau van deze jongere plaatsen, begrijpen wat hem of haar bezig houdt
 • een betrouwbare ouder en vriend zijn
 • gemeenschappelijke interesses delen
 • niet enkel corrigeren en berispen, maar ook motiveren.

4. Plan een ontmoeting met de mentor van je kind wanneer dit nuttig lijkt. De mentor is er om je te helpen. Neem contact met hen op wanneer het nodig is. De communicatie hoeft niet beperkt te blijven tot het contactmoment. Soms kan een kort telefoongesprek of een beknopte update een meerwaarde bieden voor de doeltreffendheid van het mentorsysteem.

072

Aalmoezenier

Het Opus Dei superviseert de religieuze opvoeding en spirituele vorming die de school aan de ouders, leerkrachten en leerlingen aanbiedt.

Ouders, familieleden, vrienden en oud-leerlingen kunnen ook contact opnemen met de aalmoezenier voor advies en het Sacrament van de Verzoening.

Op dinsdag (12u35), woensdag (8u) en donderdag (15u) wordt op school de H.Mis gevierd voor leerlingen en ouders.

Een keer per maand wordt op zondag de H.Mis opgedragen voor de gezinnen.

Iedereen is van harte welkom.

Chaplaincy

Opus Dei

Het Opus Dei superviseert de religieuze opvoeding en spirituele vorming die de school aan de ouders, leerkrachten en leerlingen aanbiedt.

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Katholieke Kerk, in 1928 gesticht door H. Josemaría Escrivá, die in 2002 door Paus Johannes Paulus II heilig werd verklaard. Haar zending is om mensen te helpen van hun werk en dagelijkse activiteiten gelegenheden te maken om dichter naar God toe te groeien, anderen te dienen, en de maatschappij te verbeteren. Binnen Agnes School is – in overeenstemming met de lokale bisschop – de religieuze opvoeding en spirituele vorming die aan de ouders, leerkrachten en leerlingen aangeboden wordt, aan het Opus Dei toevertrouwd.

Veel van de speciale sterke punten van Agnes School weerspiegelen de geest van het Opus Dei:

 • Uitmuntendheid in de studie door het streven naar persoonlijke heiligheid in dagelijks werk
 • Individuele karaktervorming door een mentorsysteem
 • Leerkrachten die christelijke waarden uitdragen
 • Praktische lessen over opvoeding en karaktervorming
 • Een optimistische, vreugdevolle en vriendelijke sfeer

Bezoek de Opus Dei website voor meer informatie.

Opus Dei