Inschrijvingen

Om een plaats voor uw kind aan te vragen

AgnesSchool is een onafhankelijke dagschool die een algemene opleiding aanbiedt binnen een katholiek kader voor jongens en meisjes tussen 2 en 11 jaar oud. De katholiekeethiek beinvloedt alle aspecten van het schooljaar en is onderlijnd door het Handvest van de Opvoedingsprincipes die benadrukt dat de ouders zijn de eerste voornaamste opvoeders van hun kinderen.

Handvest van opvoedingsprincipes

2019-2020:

Inschrijven 2019-2020 Word

Inschrijven 2019-2020 PDF

Notice fees 2019-2020

 

2018-2019:
Application Form EN 2018-19

Notice fees 2018-19

next-info1

21 Maart
om 20u15

Please register :

Click here

Inschrijvingsprocedure

Wij danken u op voorhand voor uw vertrouwen in onze school. Dit is de procedure om uw kind in te schrijven :
Wij nodigen u uit om het Inschrijvingsformulier 2016-167 in te vullen en via de post te sturen ter attentie van ons secretariaat in de Louis Hapstraat 143 te 1040 Brussel, of het ter plekke af te leveren..

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij ons secretariaat op het nummer 02/736.13.86.

SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER

  1. Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend.
  2. Een fotokopie van het huwelijksboekje
(met een gerechtelijke toewijzing van voogdijschap in geval van echtscheiding).
  3. Een pasfoto.
  4. Voor katholieken: een doopcertificaat of fotocopie van het godsdienst familieboekje
  5. Voor inschrijving in de lagere school: kopieën van de resultaten van vorige jaren en het lopende schooljaar.


Beschikbaarheid en criteria in geval van te grote vraag voor inschrijvingen

Eens het interview en de inschrijvingsprocedure afgerond zijn zal er aan alle geschikte kandidaten een plaats worden aangeboden, in zo verre deze nog beschikbaar zijn. Als er op dat moment géén beschikbare plaats is zullen de kandidaten op een wachtlijst worden geplaatst. De ouders van ongeschikte kandidaten zullen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.
Indien er een te veel aan kandidaten voor een klas is zullen de plaatsen niet worden ingevuld op basis van de chronologie. Applicaties voor de laatste plaatsen zullen binnen een redelijke termijn worden bekeken en de plaatsen zullen aangeboden worden op basis van de toewijding op lange termijn van de gezinnen naar de school en haar ethiek toe. Om dit proces te rationaliseren (en enkel in geval van overschot aan kandidaten) zullen de volgende criteria worden in acht genomen om de plaatsen toe te wijzen. Nochtans zijn deze enkel richtlijnen en de keuzes zullen enkel worden gemaakt door het totaal te beschouwen:

a) Familie-eenheid.
b) Broers of zussen in de school.
c) Toewijding aan het Handvest van Opvoedingsprincipes.
d) Mate van intentie om de kinderen tot het laatste jaar (jaar 6) in de school te houden.
e) Schoolresultaten.

Onvolledige dossiers zullen niet in acht genomen worden.

In geval van een hernieuwde inschrijving, dient men enkel het inschrijvingsformulier in te vullen.

VERLOOP VAN DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE

– Na het bekijken van de aanvraag zal het secretariaat de familiecontacteren om een afspraak in te plannen om het schoolproject uit een te zetten. Een tweede afspraak volgt daarna met Mevr. SEGERS, Schoolhoofd, die dan de regels zal uitleggen.

– Een antwoord zal via de post worden gestuurd na deze afspraak.
– De inschrijving zal pas effectief worden na insturen van de rest van de dossier documenten en de overschrijving van de waarborg van 500€, die wordt teruggegeven bij uitschrijving van de school (na aftrek van openstaandeschoolkosten). Deze waarborg wordt niet teruggestort in geval van annulering van de inschrijving.

– De overschrijving zal gebeuren aan BE59 0882 6418 2626 – AGNES SCHOOL VZW, Louis Hapstraat 143 te 1040 Brussel met vermelding van de naam van het kind.

Voor de lagereschool : de inschrijving word tfinaal zodra het eindrapport van het lopendeschooljaar ontvangen wordt.

next-info1

21 maart
om 20u15

 

Please register :

Click here

Schoolgeld

Schooljaar 2018/2019

Agnes School is een privé-school en vraagt een jaarlijkse vergoeding. De inschrijvingskosten worden elk jaar aangepast door de raad van bestuur.

U kunt alle details vinden in de Notice fees 2019-2020

A) SCHOOLGELD :

Het schoolgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur van Agnes School vzw. Dit bedrag kan maandelijks (10 maanden: september tot juni; uitsluitend via domiciliëring), per trimester of in een keer betaald worden.

Schoolgeld voor 2019-20

Peuterschool : EUR 6.925/jaar

FRANS/NEDERLANDS Kleuterschool & lagere school : EUR 6.050/jaar

FRANS/ENGELS Kleuterschool & lagere school: EUR 8.350/jaar

B) ANDERE KOSTEN PER LEERLING

De wettelijke ongevallenverzekering : EUR 12/jaar.

Vast bedrag voor communicatiediensten en nieuwe technologieën (e-mail, website, SMS’en …) : EUR 10/jaar.

Materiaal (schrijfbenodigdheden, verf, dozen …) voor activiteiten: EUR 48/jaar in de peuter- en kleuterschool en EUR 88/jaar in de lagere school (het essentiële schoolmateriaal wordt door het gezin gekocht op basis van een lijst die de ouders in juni ontvangen).

Projecten voor specifieke vakken zullen later meegedeeld worden. De kosten voor leerlingen die deze vakken volgen verschijnen op de jaarlijkse rekening van de vakken, of op een speciale rekening tijdens het jaar.

Niet-terugbetaalbare waarborg: EUR 500 bij het aanvaarden van een plaats. Deze waarborgsom zal deel uitmaken van de algemene fondsen van de school tot hij, zonder interest, wordt bijgeschreven wanneer uw kind de school verlaat, indien alle verschuldigde gelden op dat ogenblik volledig betaald zijn. Als uw kind de school verlaat vóór het laatste trimester van het zesde leerjaar, moet u hier een trimester op voorhand schriftelijk kennis van geven. Anders wordt de waarborg verbeurd verklaard. Een trimester betekent dat de kennisgeving niet later verzonden mag worden dan de laatste dag van het trimester vóór het trimester waar sprake van is.

C) WARME MAALTIJDEN

Price : 3,85 EUR/lunch for the students in M0 et M1 (2-3 years), 4,85 EUR/lunches for the other students. Registration is done by days / week throughout the term.

ONREGELMATIGE WARME MAALTIJDEN : EUR 8,40.

D) NASCHOOLSE OPVANG

A) Termly cost for one day (Monday, Tuesday, Thursday & Friday) : 68€, toeslag voor de studie 20€

B) Kosten per trimester voor woensdag:
– Volledige dag (zonder activiteiten): €180
– Tot 15 uur of Volledige dag met buitenschoolse activiteiten: €68

C) ONREGELMATIGE NASCHOOLSE OPVANG : 5€/Tijd.

E) KORTINGEN

Er zijn twee soorten kortingen :

Gezinskorting. Vanaf het tweede schoolgaande kind wordt automatisch een korting op het schoolgeld gegeven. Als er twee of meer kinderen van hetzelfde gezin op de Agnes School ingeschreven zijn, wordt aan elk kind (ook het eerste) 10% korting geschonken.

Inkomensafhankelijke beurzen zijn beschikbaar voor wie niet in staat is om het volle inschrijvingsgeld te betalen. De beurzen worden toegewezen door de Public-Interest Foundation ARDEA. Als u een beurs wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de school.

SOLIDARITEITSBIJDRAGES : 20€/JAAR/FAMILIE. Deze bedragen zullen terugbetaald worden aan gezinnen die geen bijdrage willen leveren, mits ze dit voor 15 oktober 2016 melden. Solidariteitsbijdrages dienen om de gezinskortingen van 20% te betalen voor kinderen van eenzelfde gezin.

next-info1

21 maart
om 20u15

Please register :

Click here

Gelijke kansen

Onze school biedt, op basis van beschikbaarheid, een plaats aan aan elk kind waarvan de ouders akkoord gaan met het Handvest van opvoedingsprincipes en dat, volgens het oordeel van de school en in het licht van de onderwijsvoorzieningen, de steun en de financiële middelen die op dat ogenblik beschikbaar zijn, baat zal hebben bij het onderwijs dat aangeboden wordt.

In de mate van het mogelijke werkt de school voor gezinnen met een laag inkomen met beurzen van de ARDEA Stichting. Ouders krijgen de gelegenheid om een beursformulier van de ARDEA Stichting in te vullen.

We verwelkomen leerlingen met een lichamelijke handicap, op voorwaarde dat onze voorzieningen aan hun noden kunnen beantwoorden. We raden de ouders van kinderen met buitengewone onderwijsbehoeften of een lichamelijke handicap echter aan om de noden van het kind met de directrice te bespreken tijdens het interview of voor de testen worden afgelegd, om vast te stellen of we de nodige middelen voor hen kunnen voorzien. We zullen zorgvuldig met de ouders bespreken welke aanvaardbare maatregelen genomen kunnen worden.

next-info1

21 maart
om 20u15

Please register :

Click here